Instagram

© 2016 Your Business Name!

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Ordrebekreftelsen og disse salgs- og leveringsbetingelsene utgjør kjøpsavtalen mellom kjøper (kunden) og selger Garderobe-Mannen (GM), så lenge ikke annet kommer frem av ordrebekreftelsen. Kunden ansees å ha akseptert disse ved bestilling.

 

 1. TILBUD

– Kunden plikter å oppgi korrekt navn, adresse, telefon/mobil og e-post, samt godkjenne GMs retningslinjer for personvern.

– Tilbud er gyldig til oppgitt dato på utskriften, eller i henhold til markedsført kampanje / salgsinfo.

– Prisene som er oppgitt i tilbudet kan endres uten varsel etter at tilbudets gyldighetsdato er utløpt.

– Prisene kan endres av GM uten varsel ved prisendringer fra våre leverandører.

– Tegninger utarbeidet av GM for den enkelte kunde må ikke uten skriftlig samtykke kopieres eller gjøres tilgjengelig for tredjemann.

– Etter at tilbudet er sendt fra GM til kunde forbeholder GM seg retten til å følge opp tilbudet inntil skriftlig aksept eller avslag er gitt fra kunden til GM sin representant.

 

 1. BESTILLING, ENDRINGER OG AVBESTILLING

– Alle priser er basert på våre gjeldende prislister og er inklusive merverdiavgift.

– Når kunden har akseptert GMs pristilbud, foreligger det en bindende avtale mellom partene, som ikke senere kan sies opp av kunden. Unntak gjelder kun hvor kunden kan påberope angrerett etter angrefristloven, og påberoper angrerett innen fristen. Kjøp av spesialtilpassede varer, vil aldri gi angrerett, jf. angrerettloven § 22 første ledd bokstav e.

– Hva som er inkludert i bestillingen står i ordrebekreftelsen. Alle endringer/tillegg må være skriftlig formulert i ordrebekreftelsen for å være gjeldende. Alle nødvendige tilleggsytelser som ikke kommer frem i ordrebekreftelsen, vil bli fakturert i henhold til GM sine gjeldende priser.

– Ordrebekreftelsen og nøyaktige mål, må bekreftes av kunde før bestillingen sendes over til fabrikken. GM anser ordrebekreftelsen som bekreftet dersom: kunde sender signert ordrebekreftelse digitalt eller fysisk, skriftlig aksept via e-post, og/eller forskudd er registrert innbetalt.

– Når bestillingen er oversendt til fabrikken kan det ikke gjøres endringer.

– I bestillingen vil GM kun levere ut fulle pakker av Mona Interior, og derfor vil det hende at kunden mottar noen flere varer enn det som er tegnet inn på ordren.

– En eventuell avbestilling av standard varer og tjenester, skal skje skriftlig til post@garderobemannen.no. Det vil da beregnes et avbestillingsgebyr på kr. 990,-

Avbestilling av spesialbestilte varer som er sendt til fabrikken er ikke mulig, og må betales fullt ut.

 

 1. BETALINGSVILKÅR OG SALGSPANT

– Da flere av våre produkter produseres iht. kundenes spesifikke mål, og dermed er spesialtilpasset for hver enkelt kunde, må minimum 25% av kjøpesummen for slike varer være betalt før varen bestilles hos vår leverandør.

– GM tilbyr muligheten til å ikke måtte betale forskudd, under forutsetning at GM foretar en kredittsjekk av kunden, som må godkjennes før bestilling.

– Når varene ankommer GM sitt hovedlager i Fredrikstad Norge, vil kunden motta en skriftlig bekreftelse om dette. Da vil kunden få 14 dager gratis lagerplass og betalingsfrist. Etter dette påløper lagerleie med kr. 30,-/dag pr. garderobe/innredning. Når lagerleie påbegynnes, så sendes også fakturen til vår samarbeidspartner på innfordring.

– Gjenstående beløp må betales senest før utlevering av varer.

– Ved henting på våre lokale lager i Norge, frakt eller montering må gjenstående beløp betales.

Så fort det er betalt, så vil kunden bli tildelt en hente-, frakt- og/eller monteringsdato av oss.

– Ved betaling med debetkort eller kredittkort, vil det påløpe et transaksjonsgebyr på 2,5% på det beløpet som betales. Betaling over bank er selvsagt kostnadsfritt.

– Lagerleie og ekstra varer/tjenester fra GM vil bli fakturert i etterkant. Ekstraordinære kostnader fakturert oss fra eksterne transportører/montører, som gjelder din ordre, vil også viderefaktureres fullt ut.

– Bestilling av tjenester digitalt, vil være gratis å avbestille innen 24 timer før avtalt tid. Ikke oppmøte/til stede vil faktureres i etterkant.

– Tilsendt ordrepapirer, faktura etc. pr. post koster kr. 79,- pr gang.

– Det beregnes kr. 79,- i fakturagebyr for faktureringer i etterkant.

– Ved overskridelse av betalingsbetingelsene beregnes purregebyr og forsinkelsesrenter med den til enhver tid lovlige sats.

– GM forbeholder seg salgspant i leverte gjenstander og beholder eiendomsretten til disse inntil kjøpesummen er helt betalt.

 

 1. HJEMMEBESØK OG OPPMÅLING

– Hjemmebesøk (inkluderer konsultasjon på stedet) og oppmåling er uforpliktende for kunden. Selve tjenestene kan være mot et vederlag.

– Alle mål som foretas er GM sin eiendom og vil ikke oppgis til kunden. Dette gjelder også dersom kunden betaler et vederlag for oppmålingen. Målene vil oppgis på den endelige ordrebekreftelsen.

– Den som kommer på oppmålingen, vil foreta målingen etter vår beste standard. På tross av dette, kan det fortsatt være skjevheter eller avvik som kun vil oppdages av montøren. Selv om det oppdages under oppmålingen, vil det være vanskelig å gi en fast pris på denne delen av arbeidet. Ekstra arbeid utføres og faktureres på faktisk timeforbruk. Timeprisen er kr. 790,- inkl. merverdiavgift.

 

 1. LEVERINGSTIDER OG UTSETTELSE

– Leveringstidene til GM avhenger av sesong og produktvalg, og kan dermed variere veldig. Gjeldende leveringstid står alltid spesifisert på første side i ordrebekreftelsen. Merk at spesialfyllinger som bl.a. SIBU og spesialglass har 3 uker ekstra leveringstid, da dette er plater/fyllinger som ikke lagerføres.

– Leveringstiden beregnes fra og med den dagen ordren blir sendt over til fabrikken. Og ikke da ordren ble bestilt. Noen ganger går det bl.a. mange uker før vi får tilsendt f.eks. korrekte mål.

– Ved forsinkelser og/eller mangler hos våre underleverandører vil GM forbeholde seg retten til å avvike fra leveringstiden.

– Alle bestillinger leveres i utgangspunktet samlet. Dersom kunden ønsker dellevering, så påløper det frakt for ekstra oppmøte i henhold til GM sine gjeldende fraktpriser.

– Dersom GM varsler kunde om at varer er klare for henting, frakt og/eller montering, men det er omstendigheter på kundens side som gjør at ikke levering/montering kan skje, vil leveringen anses som levert fra GM sin side. Den ekstra tiden kan ikke GM belastes for.

– GM har i sine priskalkyler ikke basert seg på å kunne ‘holde av’ standardvarer til enkelte kunder, så lenge det ikke er spesifisert i tilbudet.

– Dersom det – av årsaker GM ikke rår over – skjer at henting / levering må utsettes (inntil 2 ganger) vil ikke kunden få noen kompensasjon for dette. Ved 3.gang innrømmes inntil 10% av de varer som er forsinket. Eksempler på hva GM ikke kan råde over; a) varer fra underleverandører, b) mangler standardvarer (se punkt 10), c) sykdom, d) feilproduserte varer inkl. transportskader.

 

 1. HENTING AV VARER

– Ordrebekreftelsen oppgir når varene normalt skal være klare til avhenting på vårt hovedlager i Fredrikstad Norge. GM gir beskjed når alle varene har ankommet vårt lager, men standardvarer kan bli utsolgt (se punkt 10) i mellomtiden.

– Ved henting på våre lokale lager i Norge, må gjenstående beløp betales. Når det er betalt, så vil GM frakte varene til det lokale lageret som kunden har valgt. Dette lageret er veldig lite, så det er ikke mulig å bruke dette som lager for varer som ikke er forhåndsbetalt.

– Det må bestilles en hentetid på lageret, slik at GM kan sette frem varene til avtalt tid. Dersom kunden ikke kommer og henter, så må det betales et gebyr på kr. 290,-

– Kunden må selv sjekke at alle varelinjer er mottatt og skadefrie. Skade eller feil i antall varelinjer må meldes før varene forlater lageret. Risikoen for varen går fra GM til kunden når varene forlater lageret. Kunden er selv ansvarlig for å pakke bilen/hengeren sin selv, samt foreta nødvendige tiltak for sikker transport og emballering av produktene.

– I hht pkt. 3 avsnitt 3, har kunden 14 dager gratis lagerplass på hovedlageret i Fredrikstad og å betale restbeløpet.

– På våre lokale lager, påløper lagerleie med kr. 30,-/dag pr. garderobe/innredning etter opprinnelig avtalt hentetidspunkt.

 

 1. FRAKT AV VARER

– Risikoen for varene går over fra GM til kjøper når varene er overlevert i henhold til ordrebekreftelsen. Kunden må selv kontrollere alle varene for skader ved levering. Eventuelle skader må meldes direkte til sjåføren som leverer varene.

– Frakten gjelder frem til utgangsdøren (ikke opp noen etasjer eller inn på spesielle rom), så lenge ikke annet kommer frem på ordrebekreftelsen. Dersom det blir gjort allikevel, så tilkommer et tillegg på kr. 180,- pr garderobe pr. etasje.

– Dersom det ikke kan kjøres helt frem til utgangsdøren med stor varebil må kunden betale de kostnader dette måtte medføre (f.eks. bompenger, lang avstand, mye søle eller is/snø.)

– Er ikke kunden hjemme ved levering, påløper det full frakt en gang til + et håndteringsgebyr på kr. 500,-

– Ønsker kunden at varene skal settes et oppgitt sted, så skal dette avtales skriftlig – med en tydelig beskrivelse – før frakten finner sted. Dette gjøres 100% på kundens risiko.

– Må sjåføren vente på kunden mer enn 15 minutter, tilkommer kr. 200,- pr. påbegynte 15 minutt.

– GM anbefaler kunden å ikke motta varer samme dag som montering er tiltenkt utført.

– Varene leveres normalt ved utgangsdøren. Yter sjåføren ekstra service – som å bære varene lenger enn avtalt – overtar kunden risikoen for varene innenfor utgangsdøren. Er det betalt for bæring inn i leilighet e.l. må dette komme frem på ordrebekreftelsen.

– Normal timebetaling er kr. 790,- inkl. merverdiavgift.

– Der det benyttes eksternt fraktselskap, så vil ekstraordinære kostnader ut over normal frakt, som blir fakturert GM, viderefakturert fullt ut til kunden i etterkant.

 

 1. MONTERING

KUNDEN MONTERER SELV

– All montering skjer på eget ansvar, og vi anbefaler å følge de monteringsanvisningene som ligger på våre nettsider (https://garderobemannen.no/Monteringsanvisninger/).

– Det er en del produkter som må tilpasses på stedet, og vi anbefaler å benytte profesjonelt verktøy til dette.

– Når plater kappes, så blir det en «åpen» side som bør kantes eller monteres slik at den ikke blir synlig. Kantebånd og hvite fugemasse følger ikke med og må kjøpes separat.

– Er kunden usikker på noe, så er det bedre å spørre i forkant enn i etterkant.

 

GM UTFØRER MONTERINGEN

– Avtaler om tidspunkt for monteringen gjøres direkte med lageret eller montøren.

– Når montøren ankommer må kunden eller hans representant, være til stede for å påse at monteringen skjer på korrekt plass, samt at eventuelle avklaringer før oppstart kan gjøres. Unnlates dette, så skjer all montering på kundens risiko.

– Ellers må alt være ryddet og klargjort, slik at det er fri tilgang.

– Prisen inkluderer kun normal frakt og montering ved etasje ved utgangsdør +/- 1 etasje.

– Om varer ikke enkelt kan bli båret frem til monteringsstedet, belistning, skjevheter i huset og annet ekstraarbeid som kommer i tillegg til normal montering, vil bli fakturert i etterkant. Normal timepris er kr. 790,- inkl. merverdiavgift.

– Kunden må gå igjennom sluttresultatet med montøren, så eventuelle avvik kan noteres.

– Alle unormale avvik som er avtalt med GM, må fremkommer tydelig på ordrebekreftelsen for å være gjeldene.

– Avbestilling av frakt/montering kan gjøres kostnadsfritt minst 36 timer før. Dagen før må det betales 50% av monteringsprisen. Ankommer montørene stedet og montering ikke kan finne sted, så må kunden betale frakten fullt ut, samt 50% av monteringssummen.

 

 1. BEGRESNINGER I GM SITT ANSVAR

– I de tilfellene der kunden tar målene selv, er kunden ansvarlig for at målene er korrekte. Eventuelle feil kan ikke belastes GM.

– Varer som hentes og monteres utenom GM, så forutsettes det at kunden tilpasser sidevegger, hyller, foringer, garderobestenger og lignende selv.

– Spesiell tilpassing fra GM må skriftlig fremkomme på ordrebekreftelsen, hvorpå kunden tar all risiko for feil mål. Kunden må selv oppgi ønskede mål, og avvik på +/- 2 mm må godtas.

– All montering må gjøres etter de monteringsanvisninger som ligger på GM sine nettsider, slik at alle garantier kan opprettholdes.

– Enkelte varer som tak- og gulvskinner, skyvedører og topphyller i innredningen kan være veldig lange. Kunden står ansvarlig for at det er fysisk mulig å få varene på plass uten behov for lift/kranbil eller annen hjelp.

 

 1. REKLAMASJON OG MANGLER

– Reklamasjoner må påberopes til GM skriftlig innen rimelig tid, skriftlig til postboks 194, 1650 Sellebakk eller på e-post til post@garderobemannen.no

– Vi behandler reklamasjoner så raskt vi kan.

– Alle varene vi selger følger kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven.

– Vi yter en utvidet garanti på alle bevegelige deler på skyvedørsfronter.

– Reklamasjoner som GM må føre videre til sine leverandører kan ikke GM gjøres økonomisk ansvarlig for, unntatt kjøp som omfattes av forbrukerkjøpsloven. Føler kunden urett i behandlingen fra våre leverandører bør dette gjøres klart også for GM.

– Skader påført av GM må komme frem på leveringsskjemaet.

– Utbedring av reklamasjoner skal kun utføres av GM. Dette skal skje innen rimelig tid som er vanlig for bransjen. Får kunden reklamasjonen utbedret selv eller av tredjepart vil ikke GM kompensere for dette, dersom det ikke foreligger skriftlig samtykke på forhånd.

– Hvis det er mangler på produktet eller blir feil levert varer (gjelder både ved henting og levering) MÅ dette komme frem skriftlig på vårt leveringsskjema. Hvis det er betalt for frakt vil GM kjøre/få levert restordre eller feilleveringer kostnadsfritt hjem til kunden.

– Mangler og reklamasjoner gir ikke kunden automatisk noen rett på prisavslag, da GM har sin fulle rett til å avhjelpe og rette opp i sine feil. En erstatning for forsinkelse eller mangel vil begrense seg kun til kundens økonomiske tap og ikke noe annet.

 

 1. RETUR AV VARER

Retur av varer må kun skje etter avtale med GM. Varene skal leveres i original emballasje og helt uten skader, dersom GM skal kompensere varene fullt ut. Ved annen emballering eller manglende emballering, eller ved skadede produkter bestemmer GM hvilken pris som skal kompenseres. Vi minner om at spesialbestilte eller spesialtilpassede varer i utgangspunktet ikke kan returneres.

 

 1. FORCE MAJEURE

Som force majeure regnes enhver omstendighet som faller inn under Lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27, § 23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer GM selv. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse forutsatte transportmåte eller vei, arbeidskonflikt, militær mobilisering, beslag eller eksport- og importrestriksjoner.

 

 1. TVISTER

Oppstår det en tvist mellom partene, søkes denne først løst ved megling. Hvis megling ikke fører til resultat, skal tvister avgjøres ved voldgift unntatt kjøp som omfattes av forbrukerkjøpsloven. Voldgiftforhandlingene skal finne sted i Fredrikstad, med mindre partene blir enige om noe annet.

 

Fredrikstad, 01.11.2022.