Instagram

© 2016 Your Business Name!

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Dette er betingelser som gjelder mellom selger Garderobe-Mannen – heretter kalt GM – og kunden, såfremt ikke annet fremgår av tilbudet eller ordrebekreftelsen. Kunden ansees å ha akseptert disse ved bestilling av varer.

 

 1. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
 • Alle priser er basert på våre prislister og er inklusive mva.
 • Da flere av våre produkter produseres iht. kundenes spesifikke mål, og således er spesialtilpasset for hver enkelt kunde, må minimum 25% av kjøpesummen for slike varer være betalt før varen bestilles hos vår leverandør.
 • Gjenstående beløp betales ved henting.
 • Ved montering eller frakt må gjenstående beløp betales i forkant av utkjøring eller montering.
 • Bestilling av tjenester digitalt, vil være gratis å avbestille innen 24 timer før avtalt tid. Ikke oppmøte/til stede vil faktureres.
 • Tilsendt ordrepapirer, faktura etc. pr. post koster kr. 59,- pr gang.
 • Ved overskridelse av betalingsbetingelsene beregnes purregebyr og forsinkelsesrenter med den til enhver tid lovlige sats.
 1. TILBUD
 • Kunden plikter å oppgi korrekt navn, adresse, telefonnummer og epost, samt godkjenne bedriftens retningslinjer for personvern.
 • Tilbud er gyldig til oppgitt dato på utskriften, eller i henhold til markedsført kampanje / salgsinfo.
 • Prisene som er oppgitt i tilbudet kan endres uten varsel etter at tilbudets gyldighetsdato er utløpt.
 • Prisene kan endres uten varsel ved prisendringer fra våre leverandører.
 • Tegninger utarbeidet av GM for den enkelte kunde må ikke uten skriftlig samtykke kopieres eller gjøres tilgjengelig for tredjemann. Brudd på denne bestemmelse kan medføre rettslige skritt fra GMs side.
 1. SALGSPANT
 • GM forbeholder seg salgspant i leverte gjenstander og beholder eiendomsretten til disse inntil kjøpesummen er helt betalt.
 1. BESTILLING OG ENDRINGER
 • Det som framkommer på ordrebekreftelsen er den endelige bekreftelsen på inngått avtale.
 • Ordrebekreftelsen må gjennomgås og bekreftes av kunde før bestilling. Det kan signeres på ordrebekreftelsen i butikk, eller pr. epost, eller ved at forskuddet betales til GM.
 • Når kunden har akseptert GMs pristilbud, foreligger det en bindende avtale mellom partene, som ikke senere kan sies opp av kunden. Unntak gjelder kun hvor kunden kan påberope angrerett etter angrefristloven, og påberoper angrerett innen fristen. Kjøp av spesialtilpassede varer, vil aldri gi angrerett, jf. angrerettloven § 22 første ledd bokstav e.
 • Bestillingen sendes ikke til fabrikken før nøyaktige mål og tegninger er bekreftet fra kunden.
 • Når bestillingen er oversendt fabrikken kan det ikke gjøres endringer.
 1. HJEMMEBESØK OG OPPMÅLING
 • Hjemmebesøk og oppmåling er uforpliktende for kunden.
 • Alle mål som foretas er GM sin eiendom og vil ikke oppgis til kunden. Dette gjelder også dersom kunden betaler et beløp for oppmålingen. Målene vil oppgis på den endelige bestillingen.
 • Den som kommer på oppmåling vil foreta målingen etter vår beste standard. På tross av dette, kan det fortsatt være skjevheter eller avvik som kun vil oppdages av montøren. Selv om det oppdages under oppmålingen vil det være vanskelig å gi en fast pris på denne delen av arbeidet. Ekstra arbeid utføres og faktureres på faktisk timeforbruk.
 1. HENTING AV VARER
 • Varene leveres under forutsetningen at kunden tilpasser sidevegger, hyller, foringer, garderobestenger og lignende selv ved montering.
 • Spesiell tilpassing fra GM må skriftlig fremkomme på ordrebekreftelsen, hvorpå kunden tar all risiko for feil mål. Kunden må selv oppgi ønskede mål, og avvik på +/- 2 mm må godtas.
 • Ordrebekreftelsen oppgir når varene normalt skal være klare til avhenting. GM gir beskjed når alle varene har ankommet vårt lager, men standardvarer kan bli utsolgt (se punkt 10) i mellomtiden.
 • Kunden må selv sjekke varene for skader ved henting og overtar all risiko etter at varene er hentet.
 • Kunden pakker bilen/hengeren sin selv, samt foretar ytterligere emballering.
 • Er ikke varene hentet innen 10 dager fra GM har gitt beskjed, vil GM sende en faktura med umiddelbar betalingsfrist.
 • Etter 10 dager vil det også bli beregnet lagerleie frem til faktisk hentedato. Det blir beregnet kr. 100,- per garderobe. Etter 2 måneder vil varene bli solgt og avregnet mot bestillingen. Eventuelt restbeløp vil bli innkrevd.
 1. FRAKT AV VARER
 • GM utfører ikke frakten selv, men setter dette bort til selvstendige firmaer. Varene og frakten må være forhåndsbetalt før levering avtales.
 • Frakten gjelder frem til utgangsdøren (ikke opp noen etasjer eller inn på spesielle rom), såfremt ikke annet fremkommer av ordren. Dersom det ikke kan kjøres helt frem til utgangsdøren med stor varebil må kunden betale de kostnader dette måtte medføre (f.eks. bompenger, lang avstand, mye søle eller is/snø.)
 • Er ikke kunden hjemme ved levering, påløper det full frakt en gang til + et håndteringsgebyr på kr. 500,-
 • Ønsker kunden at varene skal settes et oppgitt sted, så skal dette avtales skriftlig – med en tydelig beskrivelse – før frakten finner sted. Dette gjøres 100% på kundens risiko.
 • Må sjåføren vente på kunden, tilkommer kr. 200,- pr. påbegynte 15 minutt.
 • Varene fraktes under forutsetningen at kunden tilpasser sidevegger, hyller, foringer, garderobestenger og lignende selv ved montering.
 • Spesiell tilpassing fra GM må skriftlig fremkomme på ordrebekreftelsen, hvorpå kunden tar all risiko for feilmål. Kunden må selv oppgi ønskede mål, og avvik på +/- 2 mm må godtas.
 • GM anbefaler kunden å ikke motta varer samme dag som montering er tiltenkt utført (se punkt 9 og 10).
 • Ordrebekreftelsen oppgir når varene normalt skal være klare til levering. GM vil ta kontakt for å avtale leveringstid, men dette gjøres ikke før alle varene er på lager og restbeløpet er betalt.
 • Kunden må selv kontrollere alle varene for skader ved levering. Dette må noteres på leveringsskjemaet, fordi kunden overtar all risiko etter at varene er overlevert.
 • Varene leveres normalt ved utgangsdøren. Yter sjåføren ekstra service – som å bære varene lenger enn avtalt – overtar kunden risikoen for varene innenfor utgangsdøren. Er det betalt for bæring inn i leilighet e.l. må dette fremkomme på ordrebekreftelsen.
 1. MONTERING
 • GM utfører ikke monteringen selv, men setter dette bort til selvstendige montører. Eventuelt restbeløp på varene og frakt/montering må være forhåndsbetalt før monteringen avtales.
 • Avtaler om tidspunkt for monteringen gjøres direkte med montør.
 • Prisen inkluderer kun normal montering, såfremt ikke annet fremkommer skriftlig på ordrebekreftelsen.
 • Belistning, skjevheter i huset og annet ekstraarbeid som kommer i tillegg til avtalt montering vil bli fakturert i etterkant, dersom ikke annet fremkommer tydelig på ordrebekreftelsen.
 1. UTSETTELSE OG AVBESTILLING
 • Dersom det – av årsaker GM ikke rår over – skjer at henting / levering må utsettes (inntil 2 ganger) vil ikke kunden få noen kompensasjon for dette. Ved 3.gang innrømmes inntil 10% av de varer som er forsinket. Eksempler på hva GM ikke kan råde over; a) varer fra underleverandører, b) mangler standardvarer (se punkt 10), c) sykdom, d) feilproduserte varer inkl. transportskader.
 • Produkter som er spesielt tilpasset eller bestilt til kunden kan ikke avbestilles dersom GM lider et økonomisk tap for dette.
 • Ved avbestilling av ordre, som ikke er spesialbestilt, tilkommer et avbestillingsgebyr på kr. 990,-
 1. RESTORDRE OG FEILLEVERING
 • GM har i sine priskalkyler ikke basert seg på å kunne ‘holde av’ standardvarer til enkelte kunder, såfremt det ikke er spesifisert i tilbudet.
 • Hvis det mangler eller blir feil levert varer (gjelder både ved henting og levering) MÅ dette fremkomme skriftlig på vårt leveringsskjema. Hvis det er betalt for frakt vil GM kjøre / få levert restordre eller feilleveringer kostnadsfritt hjem til kunden.
 1. REKLAMASJON
 • Reklamasjoner må påberopes til GM skriftlig innen rimelig tid.
 • Alle varene vi selger følger kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven.
 • Vi yter en utvidet garanti på alle bevegelige deler på skyvedørsfronter.
 • Reklamasjoner som GM må føre videre til sine leverandører kan ikke GM gjøres økonomisk ansvarlig for, unntatt kjøp som omfattes av forbrukerkjøpsloven. Føler kunden urett i behandlingen fra våre leverandører bør dette gjøres klart også for GM.
 • Skader påført av GM må fremkomme på leveringsskjemaet.
 • Utbedring av reklamasjoner skal kun utføres av GM. Dette skal skje innen rimelig tid som er vanlig for bransjen. Får kunden reklamasjonen utbedret selv eller av tredjepart vil ikke GM kompensere for dette, dersom ikke foreligger skriftlig samtykke på forhånd.
 1. RETUR AV VARER
 • Retur av varer må kun skje etter avtale med GM. Varene skal leveres i original emballasje og helt uten skader, dersom GM skal kompensere varene fullt ut. Ved annen emballering eller manglende emballering, eller ved skadede produkter bestemmer GM hvilken pris som skal kompenseres. Vi minner om at spesialbestilte eller spesialtilpassede varer i utgangspunktet ikke kan returneres.
 1. FORCE MAJEURE
 • Som force majeure regnes enhver omstendighet som faller inn under Lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27, § 23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer GM selv. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse forutsatte transportmåte eller vei, arbeidskonflikt, militær mobilisering, beslag eller eksport- og importrestriksjoner.
 1. TVISTER
 • Oppstår det en tvist mellom partene, søkes denne først løst ved megling. Hvis megling ikke fører til resultat, skal tvister avgjøres ved voldgift unntatt kjøp som omfattes av forbrukerkjøpsloven. Voldgiftforhandlingene skal finne sted i Fredrikstad, med mindre partene blir enige om noe annet.

 

Fredrikstad, 01.07.2020.